Ngân hàng chính sách xã hội là gì, mục đích thành lập?

Ngân hàng Chính sách Xã hội là một tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, ngân hàng ra đời giúp giải quyết vấn lo tài chính cho nhiều đối tượng người dân khó khăn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Ngân hàng Chinh sách xã hội cũng như chức năng, trách nhiệm ngân hàng. Đó cũng là lý do VayOnlineNhanh sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết liên quan dưới đây.

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Là Gì?

Ngân hàng Chính sách xã hội là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Khác với ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%. Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

ngan hang chinh sach xa hoi la gi
Ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Bảng Thông Tin Tóm Tắt Về Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Loại hình

Tổ chức tín dụng

Ngành nghề

Ngân hàng

Thể loại

Tài chính

Thành lập

31 tháng 8 năm 1995: Ngân hàng Phục vụ người nghèo

4 tháng 10 năm 2002: Ngân hàng Chính sách xã hộ

Trụ sở chính

169 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Nhân viên chủ chốt

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Thị Hồng

Tổng Giám đốc: Dương Quyết Thắng

Sản phẩm

Dịch vụ tài chính

Chi nhánh

63

Website

https://vbsp.org.vn/

Hệ Thống Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tại Việt Nam

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam hiện nay có hệ thống giao dịch từ trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức gồm:

 • Trụ sở chính đặt tại Hà Nội,
 • Chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Phòng giao dịch đặt tại các huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh. Những nơi cần thiết thì thành lập Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội sở chính, Chi nhánh và Phòng giao dịch do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội là Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có 12 thành viên, cụ thể:

 • 9 thành viên kiêm nhiệm gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 08 thành viên còn lại là Thứ trưởng hoặc cấp tương đương Thứ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
 • 3 thành viên chuyên trách gồm: 01 ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực, 01 Uỷ viên giữ chức Tổng giám đốc, 01 ủy viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội là Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hỗ trợ giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xem thêm: Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Cơ Cấu Tổ Chức Của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội 

Bộ máy tổ chức của Ngân hàng chính sách xã hội được cơ cấu gồm các bộ phận như sau:

Một là, Hội đồng quản trị ở Trung ương

Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội gồm: Các thành viên chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm. Đây là những thành viên là đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị – xã hội được trao thẩm quyền.

Hội đồng quản trị giữ chức năng quản trị và quyết định tất cả các hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội. Gồm:

 • Chiến lược phát triển
 • Kế hoạch hoạt động hàng năm
 • Ban hành các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động

Ban chuyên gia tư vấn và Ban kiểm soát NHCSXH là cơ quan giúp việc cho Hội đồng quản trị

Hai là, Ban đại diện Hội đồng quản trị ở cấp tỉnh và cấp huyện

Ban đại diện Hội đồng quản trị ở cấp tỉnh và cấp huyện là bộ phận được phân bố tại các chi nhánh của Ngân hàng chính sách xã hội các cấp. Trong đó, các thành viên là cán bộ tại các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, trong đó Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) cùng cấp làm Trưởng ban.

Chức năng của Ban đại diện là thực hiện giám sát việc thực thi các Nghị quyết, và các quyết định của Hội đồng quản trị khi ban hành.

Đặc Điểm Của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Đặc điểm của ngân hàng Chính sách Xã hội được tổng hợp thành các điểm như sau:

Hội, Đoàn thể nhận ủy thác một số công đoạn cho vay

Ngân hàng Chính sách xã hội có hai phương thức cho vay: cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác. Trong đó, cho vay ủy thác chiếm hơn 98% tổng dư nợ (2017).

Cho vay ủy thác nghĩa là Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác một số công đoạn trong quy trình cho vay cho bốn tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là Hội, Đoàn thể) gồm Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung ủy thác có thể tóm tắt là:

 • Thông báo và phổ biến các chính sách tín dụng có ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng; tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư,… để giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả; họp đánh giá định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tham gia buổi bình xét công khai hộ vay vốn của tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV); chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của tổ TK&VV
 • Phối hợp với các bên có liên quan kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc hộ vay trả nợ.

Việc ủy thác cho Hội, Đoàn thể với mục đích nhằm công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức Hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở.

da diem ngan hang chinh sach xa hoi
Đặc điểm của ngân hàng chính sách xã hội

Tổ tiết kiệm và vay vốn

Tổ tiết kiệm và vay vốn được hiểu là một tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Các thành viên (tổ viên) sẽ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, đồng thời cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ Ngân hàng.

Một Tổ tiết kiệm và vay vốn phải có tối thiểu 5 tổ viên và tối đa là 60 tổ viên; các tổ viên phải cư trú hợp pháp theo địa bàn dân cư thuộc đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, trong đó các tổ viên được sắp xếp theo hướng liền canh, liền cư.

Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động không tách rời với ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng:

 • Trong mối quan hệ với ủy ban nhân dân cấp xã: tổ chịu sự chỉ đạo, quản lý, kiểm tra trực tiếp của ủy ban nhân dân cấp xã. Việc thành lập, thay đổi ban quản lý tổ hoặc giải thể tổ đều phải có sự chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trong mối quan hệ với Hội, Đoàn thể nhận ủy thác: tổ phải phối hợp với Hội, Đoàn thể; chịu sự giám sát, theo dõi của Hội, Đoàn thể.
 • Trong mối quan hệ với Ngân hàng: Ngân hàng và đại diện ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn ký kết hợp đồng ủy nhiệm quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Ngân hàng có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của tổ, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã và Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tổ chức thực hiện việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý cho ban quản lý tổ. Đối với các ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn được Ngân hàng ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm thì hàng tháng sẽ thực hiện thu tiền lãi vay và tiền gửi tiết kiệm của tổ viên trong tổ, sau đó nộp cho Ngân hàng vào ngày giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã.

Điểm giao dịch xã

Điểm giao dịch xã được hiểu là nơi Ngân hàng tổ chức giao dịch với khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn một xã, được đặt trong khuôn viên trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã.

Phiên giao dịch xã diễn ra vào ngày cố định hàng tháng, kể cả ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, và chỉ thực hiện giao dịch bù vào ngày khác nếu ngày giao dịch cố định tháng đó trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Các ngày giao dịch cố định của từng xã được niêm yết trên website của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến cuối 2017 Ngân hàng có trên 10.900 điểm giao dịch xã.

Hoạt động giao dịch lưu động tại xã do một tổ giao dịch thực hiện. Tổ này là một phận nghiệp vụ gồm tối thiểu ba nhân viên, có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ…

Nhiệm Vụ Của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình đối với xã hội, cụ thể:

 • Hỗ trợ và triển khai các chương trình và chính sách tín dụng với các ưu đãi hấp dẫn của Nhà nước đối với người nghèo, các đối tượng khác trên địa bàn.
 • Thực hiện hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn, cho vay. Đồng thời cung cấp dịch vụ ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của chính Ngân hàng Chính sách xã hội
 • Nhận sự ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, các hiệp hội, tổ chức phí chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước
 • Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức cá nhân và thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận uy thác khác.

Các Sản Phẩm Dịch Vụ Của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Nếu do với các ngân hàng khác, ngân hàng Chính sách xã hội cũng không hề thua kém, Ngân hàng cũng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ. Cụ thể như sau:

Sản phẩm vay vốn

 • Cho vay hộ nghèo.
 • Cho vay hộ cận nghèo.
 • Cho vay vốn hộ mới thoát nghèo.
 • Cho vay học sinh, sinh viên.
 • Cho vay đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 • Cho vay thương nhân vùng khó khăn.
 • Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở tránh lũ.
 • Cho vay hộ gia đình có người HIV, sau cai nghiện.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi.
 • Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 • Cho vay hộ hộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sống Cửu Long.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo.
 • Các chương trình dự án vốn nước ngoài.

Dịch vụ thanh toán ngân quỹ

 • Dịch vụ gửi tiền thanh toán
 • Tiền gửi có kỳ hạn
 • Chuyển tiền đi trong nước
 • Chuyển tiền đến trong nước
 • Dịch vụ chuyển tiền kiểu hối

Dịch vụ gửi tiết kiệm

 • Dịch vụ gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • Tiền gửi tiết kiệm của đối tượng người nghèo.

Các Đối Tượng Được Hỗ Trợ Vay Vốn Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Hiện nay ngân hàng Chính sách xã hội đang hỗ trợ các đối tượng rất đa dạng. Cụ thể như sau:

 • Hộ nghèo.
 • Hộ cận nghèo.
 • Hộ mới thoát nghèo.
 • Học sinh, sinh viên.
 • Đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 • Cho vay thương nhân vùng khó khăn.
 • Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
 • Hộ nghèo làm nhà ở.
 • Hộ nghèo làm nhà ở tránh lũ.
 • Hộ gia đình có người HIV, sau cai nghiện.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi.
 • Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 • Hộ hộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sống Cửu Long.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo.
 • Các chương trình dự án vốn nước ngoài.
cac doi tuong ngan hang csxh ho tro
Các đối tượng được hỗ trợ vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội

Mức Lãi Suất Vay Vốn Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Với Đối Tượng Là Người Nghèo

Lãi suất cho vay đối với các đối tượng người nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội rất ưu đãi. Mục đích là giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hay HSSV khó khăn có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, học tập tốt góp phần thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, tăng nhận thức, đảm bảo an sinh xã hội…

Đối tượng cho vay

Lãi suất cho vay

Hộ nghèo

6,6%/Năm

Hộ nghèo tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ

3,3%/Năm

Hộ cận nghèo

7,92%/Năm

Hộ mới thoát nghèo

8,25%/Năm

HSSV có hoàn cảnh khó khăn

6,6%/Năm

Với Các Đối Tượng Khác

Ngoài những ưu đãi dành cho đối tượng người nghèo thì Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đáp ứng được khả năng của các đối tượng muốn vay để giải quyết việc làm và đi lao động có thời hạn nước ngoài bằng mức lãi suất thấp. Cụ thể như sau:

Đối tượng cho vay

Lãi suất cho vay

Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm:

 

Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

3,3%/năm

Hộ gia đình vay vốn cho người lao động mà người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

3,3%/năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

3,3%/năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

3,3%/năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

3,3%/năm

Các đối tượng khác

6,6%/năm

Các đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:

 

Người lao động là hộ nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ.

3,3%/năm

Các đối tượng còn lại thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ.

6,6%/năm

Cho vay xuất khẩu lao động

6,6%/năm

Mẫu Đơn Xin Đề Nghị Vay Vốn Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Mẫu đơn vay vốn nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền cần vay, mục đích vay, lãi suất và thời hạn cho vay.

Mẫu đơn này như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay: …

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …

1.Họ tên người vay: … Năm sinh: …

-Số CMND: …, ngày cấp: …./…./….., nơi cấp: …

-Địa chỉ cư trú: thôn …; xã …; Huyện …

-Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) … làm tổ trưởng.

-Thuộc tổ chức Hội: … quản lý.

2.Họ tên người thừa kế: … Năm sinh … Quan hệ với người vay.

Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: … đồng

(Bằng chữ …

Để thực hiện phương án: …

Tổng nhu cầu vốn: … đồng. Trong đó:

+Vốn tự có tham gia: … đồng.

+Vốn vay NHCSXH: …đồng để dùng vào việc:

Đối tượng /Số lượng /Thành tiền

– Thời hạn xin vay: … tháng; Kỳ hạn trả nợ: … tháng/lần.

– Số tiền trả nợ: … đồng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./…../……

– Lãi suất cho vay: …% tháng, lãi suất nợ quá hạn: …% lãi suất khi cho vay.

Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày …

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày…tháng…năm….

Tổ trưởng                                                                                     Người thừa kế                                                Người vay

Tổ TK&VV                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1.Số tiền cho vay: … đồng (Bằng chữ: …)

2.Lãi suất: … %/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: … % lãi suất khi cho vay.

3.Thời hạn cho vay: … tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…/…/…

…, ngày…tháng…năm….

Cán bộ tín dụng                                                Trưởng phòng                                    (Tổ trưởng) TD                    Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký tên, đóng dấu)

Tổng Kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời, bạn cũng sẽ biết được các gói dịch vụ cũng như mức lãi suất mà ngân hàng này đang áp dụng.

Để biết chi tiết hơn, bạn có thể đến trực tiếp các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội gần nhất để được hỗ trợ.

Xem thêm:

ACB là ngân hàng gì? có tốt và uy tín không?

Vietcombank là ngân hàng gì? Có tốt và uy tín không?

Techcombank là ngân hàng gì? Của nhà nước hay tư nhân?

Bài viết được biên tập bởi: VayOnlineNhanh.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lala Credit – đơn vị h5 vay tiền uy tín duyệt online nhanh 24/7

H5 Lala Credit là một cái tên bạn không nên bỏ quả nếu

Cách tất toán khoản vay Mirae Asset (thanh lý hợp đồng) đơn giản

Trong quá trình vay vốn của mỗi cá nhân sẽ có rất nhiều

H5 CarpCredit duyệt vay 50 triệu nhanh chóng trong ngày

Trong hàng tá các nền tảng hỗ trợ vay tiền online đang hoạt

iDong hỗ trợ vay tiền 10 triệu lãi suất 0% cho khách vay lần đầu

Mặc dù hình thức vay tiền online đã trở thành xu thế mới

4+ mục đích vay vốn ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp

Mục đích vay vốn là một trong những điều kiện bắt buộc bạn

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng và năm

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng luôn là mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *